Екип

IMG_20180917_133928.jpg

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
 
1. Директор - Тина Боянова
2. Заместник директор УД– Антоанета Петрова
3. Учител по музика – Теодора Чернева-Найденова
4. Главен счетоводител – Боряна Маринчева
5. ЗАС – Снежана Йорданова
6. Мед.сестра – Т. Дихонова, Н.Ахмедова 

 

Група Брой деца Детски учителки Помощник възпитател
1. Ясла 37 Т.Ницова, Д.Илиева А.Димитрова
2.

I

31 В. Велева,М.Панайотова
Ст. Николова
3. II а
34 Д.Станишева, В.Йонкова Й.Златева
4. II б 33 М.Цонева,В.Касабова  И.Василева
5. II 33  М.Иванова,И.Петрова  Д. Братоева
6. III б
32  Р.Стоянова,В.Юриева  Д.Братоева
7. IV 33 К.Иванова,Г.Велкова
 Г.Петрова
Всичко:   230
   

 Помощно - обслужващ персонал:

Длъжност Име, фамилия
1 Пом. възпитатели-коридори,кабинети М.Димитрова, Д.Бацова
2 Огняр М.Драганов
3 Раб.по ремонта 1/2 бр. Н.Драганов