Екип

IMG_20180917_133928.jpg

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
 
1. Директор - Тина Боянова
2. Заместник директор УД– Антоанета Петрова
3. Учител по музика – Теодора Чернева-Найденова
4. Главен счетоводител – Боряна Маринчева
5. ЗАС – Снежана Йорданова
6. Мед.сестра – Ст. Дихонова, Н.Ахмедова 

 

Група Брой деца Детски учителки Помощник възпитател
1. Ясла 37 Ст.Ницова, Д.Илиева А.Димитрова
2.

I

31 В.Велева,М.Панайотова
Ст.Николова
3. IIа
34 Д.Станишева, В.Йонкова Й.Златева
4. IIб 33 М.Цонева,В.Касабова И.Василева
5. II 33 М.Иванова,И.Петрова Д.Братоева
6. IIIб
32 Р.Стоянова,В.Юриева Д.Братоева
7. IV 33 К.Иванова,Г.Велкова
Г.Петрова
Всичко:   236
   

 Помощно - обслужващ персонал:

Длъжност Име, фамилия
1 Пом. възпитатели-коридори,кабинети М.Димитрова, Д.Бацова
2 Огняр М.Драганов
3 Раб.по ремонта 1/2 бр. Н.Драганов