Екип

IMG_3993.jpg

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
 
1. Директор - Кристина Статкова
2. Заместник директор УД– Антоанета Петрова
3. Учител по музика – Теодора Чернева-Найденова
4. Главен счетоводител – Боряна Маринчева
5. ЗАС – Снежана Йорданова
6. Мед.сестри – Ст. Дихонова, Н.Ахмедова 

 

Група Брой деца Детски учителки Помощник възпитател
1. Ясла - "Лече буболече"
32 Ст.Ницова, Д.Илиева А.Димитрова
2.

I - "Смехорани"

32 К.Иванова,Г.Велкова
Г.Петрова
3. II - "Веселоушко"
33 В.Велева,М.Панайотова Н.Димитрова
4. IIIa - "Слънчице"
34 Д.Станишева,В.Йонкова Й.Златева
5. IIIб - "Приятели"
33 М.Цонева,В.Касабова Ив.Колева
6. IVa - "Усмивка"
31 М.Иванова,Ив.Петрова Цв.Георгиева
7. IVб - "Мечтатели"
31 В.Юриева,Р.Стоянова
Д.Братоева
Всичко:   226
12 7

 Помощно - обслужващ персонал:

Длъжност Име, фамилия
1 Пом. възпитатели-коридори,кабинети М.Димитрова, Д.Бацова
2 Огняр М.Драганов
3 Раб.по ремонта 1/2 бр. Н.Драганов