Отдаване на помещения под наем

ОБЩИНА ВАРНА

 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 35 „ДЕТСКА РАДОСТ”

Варна,ж.к. „Победа“до бл.10, тел. 052/740627; 052/500636

К О Н К У Р С Н И   У С Л О В И Я

за отдаване под наем на помещения,общинска публична собственост за провеждане на образователна дейност съгласно Заповед №1969/16.06.2014г на Кмета на Община Варна

и във връзка със Заповед на директора на ДГ № 35 „Детска радост“ №173 /16.05. 201

 

 

І. Предмет на конкурса:отдаване под наем на помещения в ДГ № 35 „Детска радост”в ж.к. Победа, до бл.10

1.       Арт ателие - площ – 25 кв.м.

 

Позиция

Ден от седмицата

Час на занимания

Дейност

Срок на договора

Позиция 1

понеделник

11:00  - 12:00

За школа по приложни арт техники

01.10.2019-30.08.2022

Позиция 2

сряда

11:00 – 12:00

За школа по приложни арт техники

01.10.2019-30.08.2022

Позиция 3

сряда

16:30  - 17:30

За школа по английски език

01.10.2019-30.08.2022

Позиция 4

петък

11:00 – 12:00

За школа по английски език

01.10.2019-30.08.2022

        Кандидатите участват по позиция 1,2 и 3,4 едновременно

2.       Физкултурен салон  - площ – 160 кв.м.

 

Позиция

Ден от седмицата

Час на занимания

Дейност

Срок на договора

Позиция 5

вторник

11:00  - 12:00

За школа по самозащита

01.10.2019-30.08.2022

Позиция 6

петък

11:00 – 12:00

За школа по самозащита

01.10.2019-30.08.2022

Кандидатите участват по позиция 5 и 6 едновременно

Позиция 7

понеделник

16:30  - 17:30

За школа по спортна гимнастика

01.10.2019-30.08.2022

Позиция 8

Четвъртък

11:00 – 12:00

За школа по спортна гимнастика

01.10.2019-30.08.2022

Кандидатите участват по позиция 7 и 8 едновременно

Позиция 9

вторник

16:30  - 17:30

За школа по детски футбол

01.10.2019-30.08.2022

Позиция 10

четвъртък

16:30  - 17:30

За школа по детски футбол

01.10.2019-30.08.2022

Кандидатите участват по позиция 9 и 10 едновременно

 

3.1.3. Музикален салон – площ – 54 кв.м. -

Позиция

Ден от седмицата

Час на занимания

Дейност

Срок на договора

Позиция 10

вторник

16:30  - 17:30

За школа по народни танци

01.10.2019-30.08.2022

Позиция 11

четвъртък

16:30  - 17:30

За школа по народни танци

01.10.2019-30.08.2022

                    Кандидатите участват по позиция 10 и 11 едновременно

ІІ. Начална конкурсна цена на обектите, определена по действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”, приета от Общински съвет-Варна:

 

Помещение

Наем за един астрономически час

   Арт ателие

6,00 лева

   Физкултурен салон

12,00 лева

   Музикален салон

6,00 лева

 

Достъп за оглед 17.05.2019г. до 30.05.2019г.

 

ІІІ.Общи условия за участие:

    Право на участие в процедурата имат всички български физически и юридически лица, както и техните обединения. Помещенията не могат да се преотдават на трети лица и се ползват изключително за образователни учебни дейности.

     Необходимо условие за участие в процедурата е попълване на документацията и внасяне на офертните документи по реда, правилата и изискванията дадени в настоящите условия.

  Срок и място за получаване на конкурсната документация – от 17.05.2019г. до 30.05.2019г.. в канцеларията на ДГ № 35 „Детска радост”от ЗАС – С.Йорданова

  Конкурсната документация включва:

1.       Заявление

2.        Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия.

3.  Декларация по образец за извършване оглед на обекта

4. Декларация по образец за неразгласа на информация предоставена във връзка с участието в конкурса

5. Проект на договор.

ІV. Депозит -  За участие в процедурата кандидатът предоставя депозит в размер на стартовата месечната наемна цена по действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” по сметката на ДГ № 35 „Детска радост” Варна:

ЦКБ- АД – Варна

IBAN- BG 56 CECB 9790 33D2 0873 00

BIC – CECBBGSF

Депозитна такса за участие в конкурса за отдаване под наем на помещения в ДГ № 35 „Детска радост”

 

V. Условия и изисквания към кандидатите:

Документите се внасят от 17.05.2019г. до 16:00 часа на 30.05.2019г. в канцеларията на ДГ № 35 „Детска радост” ЗАС – Снежана Йорданова

Комплектът офертни документи следва да съдържа

1. Заявление по образец за участие в конкурса;

2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията), съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска цел , регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);

3. За юридически лица и еднолични търговци - съдебни удостоверения, издадени на участника, че:

>                    Не е обявен в несъстоятелност

>                    Не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност

>                    Не се намира в ликвидация

4. Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия;

5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта

6. Декларация по образец за не разгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в конкурса

7. Платежен документ за внесен депозит

8. Удостоверение за липса на задължения по данъчно - осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал или копие, заверено от участника);

9. Служебна бележка за не дължими общински вземания към Община Варна (оригинал или копие, заверено от участника);

10. Проект на договор по образец, подписан от участника

11. Свидетелство за съдимост за преподавателите, които ще осъществяват дейността, за която се наема помещението

12. Валиден документ, удостоверяващ професионална /треньорска/ квалификация за преподавателите, които ще осъществяват съответната дейност

13. За дейности физическа култура и спорт и