Прием

Правила за прием


Наредба на Община Варна


Електронна система на Община Варна

 

https://dg.is-vn.bg


Защита на личните данни


Ръководство за регистрация/редакция на заявлление

 

Задължителен набор от документи:

І. Заявление за прием по образец. Подава се от името на единия  родител.

ІІ. Документи при записване:

 1. Копие и оригинал на акт за раждане на детето.
 2. Лична карта на родителя подал заявлението /представя се за проверка на данни/
 3. Документ от работодател,  че родителят работи по трудов договор. Документът трябва да съдържа следните реквизити:  изходящ номер, дата на издаване, мокър печат,  подпис, БУЛСТАТ на фирмата.
 4. Актуален документ за регистрация от бюрото по труда – Варна, за времето, през което лицето получава парично обезщетение за безработица.
 5. Заверено копие от годишна данъчна декларация по чл. 50 или чл. 92  от ЗДДФЛ за предходната календарна година за управители на ООД и ЕООД , ако родителят е самоосигуряващ се.
 6. Служебна проверка за наличие или липса на данъчни задължения за предходната календарна година на родителя, подал заявлението /извършва се в детската градина/. При наличие на задължения, комплектът с документи се счита за непълен.
 7. Служебна проверка за здравно-осигурителните права на родителя, подал заявлението /извършва се в детската градина/. При наличие на задължения, комплектът с документи се счита за непълен.

Допълнителни документи, удостоверяващи предимства /представят се при записване/

 1. Документ от ТЕЛК за заболяване на детето (с 50% и над 50%).
 2. Документ от ТЕЛК за заболяване на други деца в семейството (със 70% и над 70%), ако не са настанени в други социални институции.
 3. Решение на ТЕЛК за увреждане с над 70% на един от родителите.
 4. Акт/актове за раждане на трето или следващо дете на многодетни семейства и деца-близнаци.
 5. Акт за смърт на родител, ако детето е сирак или полусирак.
 6. Акт за раждане на дете (от задължителните документи), когато е вписано обстоятелството „неизвестен“ родител.
 7. Документ, че друго дете от семейството посещава същото детско заведение (до трета  група включително).
 8. Документ от Държавна агенция за закрила на детето при настаняване на дете в семейство на роднини или близки, при полицейска закрила, за дете от специализирани институции и резидентни услуги, както и за дете от центрове за настаняване от семеен тип /с документ от съответната институция/.

Документи за деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка – 5 и 6-годишни:

 1. Заявление за прием по образец.
 2. Копие и оригинал на акт за раждане на детето.

ПРОЦЕДУРА

І. Регистриране на заявление в електронната система на Община Варна:

 • по електронен път след регистрация в системата.
 • в детска градина  (представя се  документ за самоличност)

 1. Срокът за регистриране и редакция на заявления е до 20 май на текущата календарна година.
 2. При класирането важат данните от последната редакция.

! Регистрация в електронната система могат да направят тези родители, които присъстват в Локална база данни „Население“ на Община Варна, т.е. с постоянен адрес в гр Варна. Родителите с настоящ адрес в гр. Варна могат да подават заявления само в детските градини.

ІІ. Класиране

 1. Класирането на децата се извършва на принципа на генериране на случайно число.
 2. Децата, ползващи предимства, се приемат преди всички останали.
 3. Списъците с класирането на децата се оповестяват на 31 май на сайта на Община Варна и на видно място в детската градина.
 4. Неприетите деца на първо класиране участват в следващо класиране при наличие на свободни места.

ІІІ. Записване на приетите деца

 1. Записването на децата се извършва от 3 юни до 14 юни.
 2. Родителят представя пълния задължителен комплект от документи за проверка и допълнителни документи при наличие на предимства.
 3. Родителят подписва декларация, с която удостоверява записването на детето си.
 4. При установяване на нередности – липса на документ или нередовен документ, детето отпада от списъка на приетите. Приема се следващото дете  по реда на резервите.
 5. Ако детето не бъде записано в определения срок, на негово място се приема следващото дете по реда на резервите.
 6. Обявените списъци и резервите в тях са актуални до 30 юни на текущата година.
 7. Ако след приключване на класирането има незаети места в детските градини, могат да бъдат записани деца с нередовни документи.

ІV. Постъпване на децата

Постъпването на децата в новосформираните групи става по график от 1 септември на текущата календарна година