Заявление - арт ателие

Конкурс по оферти за отдаване под наем на помещения за допълнителни педагогически  услуги


                                                                                     Образец от ДГ № 35 „Детска радост“

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА КОМИСИЯТА

КЪМ ДГ № 35 „ДЕТСКА РАДОСТ“

ВАРНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

НА ПОМЕЩЕНИЯ

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От………………………………………………………………………

Представлявано от ……………………………………………………

Със седалище на управление - …………………………………………

………………………………тел……………….....GSM……………….

Email:…………………

 

 

Госпожо Председател,

 

Заявявам желанието си да участвам в обявения конкурс за отдаване на помещение под наем по часово на помещения в ДГ № 35 „ДЕТСКА РАДОСТ“ за провеждане на допълнителна образователна дейност с децата, а именно:

1.     Арт ателие –25 кв.м. за следните позиции:

Позиция

Ден от седмицата

Час на занимания

Дейност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилагам следните документи:

1.       ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията), съдебно удостоверение за актуалното правно състояние (за юридически лица с нестопанска цел , регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) или документ за самоличност за физически лица (копие)

2.       Съдебни удостоверения - …………..бр.

3.       Декларация за получаване и запознаване с конкурсните условия;

5. Декларация за извършен оглед на обекта

6. Декларация за не разгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в конкурса

7. Платежен документ за внесен депозит

8. Удостоверение за липса на задължения по данъчно - осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите

9. Служебна бележка за не дължими общински вземания към Община Варна

10. Проект на договор

11. Свидетелство за съдимост за преподавателите, които ще осъществяват дейността, за която се наема помещението

12. Ценово предложение.

13.Документ за квалификация на преподавателя

 

 

Приложение – съгласно текста

 

 

 

 

 

 

С уважение

 

…………………………………

Управител на ………………....

 

 

 

Дата: …………2019г

гр. Варна